Escola Bíblica

Curs 2017-2018 

Durant el curs 2017-2018, no s’impartiran classes de teologia ni d’estudi bíblic ja que aquest any es vol donar prioritat al desenvolupament de la pregaria corporativa durant les reunions d’oració del dimecres a les 20h30.

Les persones que desitgin cursar alguna assignatura podran fer-ho on-line a la facultat de teologia CSTAD, per a qualsevol informació complementària contactar amb Xavier Diez.

Curs 2016-2017

Les classes s’impartiran cada dimarts a les 20:30 als locals de la nostra església, del 2 d’octubre 2016 fins al maig 2017.

Primer semestre: ESTUDI BÍBLIC INDUCTIU

(prof. Xavier Diez)

L’assignatura te com a objectiu principal d’oferir als participants les bases per a estudiar i meditar els texts de la bíblia des d’un punt de vista teoric-pràctic i sota la inspiració de l’Esperit Sant. Aportar l’estudiant a experimentar que la Paraula de Déu és viva i extremadament profunda però accessible a tots els cristians.

Segon semestre: LEGALISME

(Prof. Xavier Diez)

L’assignatura te com a objectiu principal de desenvolupar les ensenyances bíbliques sobre el legalisme en les diferents vessants en que es pot presentar en la vida cristiana. El seu estudi permetrà a l’estudiant de discernir el legalisme i viure una vida cristiana autènticament lliure, sense de rituals religiosos i en la plenitud de la gràcia de Déu.

Curs 2015-2016

PNEUMATOLOGIA (prof. Xavier Diez)

Les classes s’impartiran cada dimarts a les 20:30 als locals de la nostra església. S’iniciaran el 5 d’octubre 2015.

Durant el primer semestre l’assignatura te com a objectiu d’oferir als participants un estudi aprofundit de la doctrina bíblica relacionades amb la persona divina de l’Esperit Sant. El segon semestre es dedicarà a un estudi sistemàtic de les bases bíbliques relacionades amb dels dons espirituals o carismes, definició, funcionament i aplicació a la vida cristiana de l’estudiant.

Curs 2014-2015

JUSTÍCIA (prof. Xavier Diez)

Les classes s’impartiran cada dimarts a les 20:30 als locals de la nostra església. S’iniciaran el 7 d’octubre 2015.

Durant aquest curs es desenvoluparà un estudi bíblic aprofundit de la doctrina de justícia. Considerada la doctrina central de la fe cristiana ja que sustenta un comprendió profunda de la salvació únicament per la fe en el sacrifici de Crist.